Love og regler i ASR

ASR's langtursreglement

§ 1

For alle langture i ASR gælder DFfR's langtursreglement med følgende skærpelser.

§ 2

Langtursroning i åbent farvand samt roning i det daglige langtursfarvand kan foregå fra det tidspunkt, hvor der ved opslag i klubben gives tilladelse hertil (normalt i begyndelsen af maj måned) og frem til standerstrygning. Kortere langture i beskyttet farvand kan dog bevilges tidligere på sæsonen. Overfarten Dyngby Hage - Tunø Knob - Tunø må kun foretages i perioden 1. juni til 15. september.

§ 3

Hvis en langtur afbrydes før tiden, skal styrmanden drage omsorg for, at båden anbringes under særdeles betryggende forhold, og at den bringes hjem senest 24 timer efter at den er forladt, med mindre andet aftales med langturschefen. Klubben forbeholder sig ret til at sørge for hjemtransport af båd og udstyr for styrmandens regning, såfremt ovennævnte forhold ikke efterleves.

§ 4

Alvorlige uheld eller tab af materiel skal indberettes skriftligt til langturschefen umiddelbart efter hjemkomsten. Eventuelle skader på båden skal indføres i skadesprotokollen.

§ 5

Ansøgning om bevilling af langtur foretages ved at indskrive turen i langtursprotokollen med præcis angivelse af turens mål og deltagere. Bevillingen kan gives af et bestyrelsesmedlem med L-ret ud fra et konkret skøn.