Love og regler i ASR

Reglement for langtursstyrmands-ret

§ 1

For at kunne opnå L-ret skal roeren have deltaget i og bestået et af DFfR godkendt L-kursus.

§ 2

For at kunne deltage på L-kurset skal roeren have roet i mindst to sæsoner, være min. K1-styrmand og mindst have deltaget på, hvad der svarer til to langture med overnatninger eller én langtur med tre overnatninger.

§ 3

For at kunne bevilges L-ret skal roeren have roet min. 300 langturs-km fordelt på min. to ture med min. fire overnatninger og have bestået en vælteprøve. Kun langture i åbent L-farvand med overnatning kan medregnes, og roeren skal have deltaget i min. én individuelt arrangeret langtur (dvs. turene må ikke alle være fælleslangture).

§ 4

L-ret bevilges af bestyrelsen i fællesskab ud fra en generel vurdering af ansøgerens kvalifikationer. Ansøgning om L-ret skal indgives skriftligt til uddannelsesschefen, senest 7 dage inden det bestyrelsesmøde, hvor man ønsker sin ansøgning behandlet, og indeholde oplysninger om: