Vedtægter for Aarhus Studenter Roklub

-som vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 3. december 1942 med ændringer til og med marts 2001.

§ 1. Navn

Klubbens navn er Aarhus Studenter Roklub, hvilket skal benyttes i alle offentliggørelser, anmeldelser og meddelelser fra klubbens side. Klubben har hjemsted i Århus Kommune.

§ 2. Formål

Klubbens formål er udøvelse af rosport blandt studenter ved Aarhus Universitet.

§ 3. Klubmærker

Klubbens stander består af et på blå bund anbragt rødt anker og to springende delfiner. Kaproningsdragten består af hvide benklæder og mørkeblå trøje forsynet med to hvide delfiner.

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages personer med adgangsgivende eksamen til universitetet og andre højere læreanstalter. Undtagelsesvis kan andre, der er fyldt 18 år, optages som aktive medlemmer, hvis optagelsen godkendes af bestyrelsen.
Stk. 2. Som passivt medlem med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger, men uden stemmeret på disse, kan optages enhver, der har interesse for klubben.

§ 5. Indmeldelse, udmeldelse m.m.

Stk. 1. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Medlemskab af Aarhus Studenter Roklub omfatter også medlemskab af Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening. Bestyrelsens beslutning med hensyn til optagelsen kan på forlangende af 10 medlemmer forelægges den førstkommende generalforsamling, men kan kun omstødes med kvalificeret flertal (1/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer).
Stk. 2. Udmeldelse sker skriftligt til kassereren.
Stk. 3. Et medlem, der er i kontingentrestance, jvf. §6, stk. 1, kan af bestyrelsen formenes adgang til benyttelse af materiellet og til klubhuset. Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter regnskabsårets afslutning, ophæves medlemskabet for vedkommende.
Stk. 4. Eksklusion kan ske overfor medlemmer med anden gæld til klubben, når denne mindst udgør halvdelen af et års fuldt kontingent, hvis denne gæld ikke er betalt senest 1 måned efter regnskabsårets slutning og inden 8 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav fra kassereren. Eksklusion af anden grund end gæld kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer.

§ 6. Kontingent

Stk. 1. Kontingent for den kommende sæson for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.Betalingsbetingelserne fastsættes af bestyrelsen. Der fastsættes normalt nedsat kontingent for studerende eller hvis indmeldelse sker sent i sæsonen.
Stk. 2. I klubhuset skal der findes opslag om, hvordan kontingentet kan indbetales eller hvert medlem skal skriftligt underrettes herom.
Stk. 3. I øvrigt kan bestyrelsen i særlige tilfælde bevilge hel eller delvis fritagelse for kontingent.

§ 7. Bestyrelse

Stk. 1. Klubben ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af formanden og 7-9 andre bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer kan være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan løbende supplere sig med indtil 2 medlemmer, dog således at bestyrelsen aldrig består af mere end 11 medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§ 8. Generalforsamlinger

Stk. 1. Generalforsamlingen har den øverste myndighed indenfor klubben.
Stk. 2. Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 14 dages varsel ved skriftlig underretning til samtlige aktive og passive medlemmer.
Stk. 3. Til den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen meddele sit forslag til bestyrelse for det kommende år og sit forslag til kontingent.
Stk. 4. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Undtaget herfra er forslag til kontingent og bestyrelse eller andre poster, jvf. §9. Modtager bestyrelsen forslag som nævnt i 1. pkt., skal de bekendtgøres ved opslag i klubhuset, hvis de ikke er modtaget så tidligt, at de kan udsendes sammen med indkaldelsen. Kun aktive medlemmer, der er a jour med kontingentbetalingen, har stemmeret på generalforsamlingen. En undtagelse herfra er de i 1943 afholdte generalforsamlinger. Stemme på generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog således at ingen kan møde med mere end en fuldmagt.
Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent og en sekretær, der i forening affatter referatet. Beslutninger og valg sker med simpel majoritet; undtaget herfra er vedtægtsændringer jvf. §11 og beslutninger om optagelse og eksklusion af medlemmer jvf. §5. Valg af bestyrelse og dirigent sker ved skriftlig afstemning, med mindre der kun foreligger et forslag, og i så fald ved håndsoprækning. Fremsættes der andre forslag til bestyrelse end de af bestyrelsen fremsatte kandidater, har hvert stemmeberettiget medlem 5 stemmer, der afgives med en stemme på hver kandidat, med mindre generalforamlingen fastsætter anden procedure. I andre anliggender finder skriftlig afstemning kun sted, når dirigenten eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer fordrer dette.

§ 9. Den ordinære generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november med følgende dagsorden:
1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt
Stk. 2. Kandidater til de forskellige tillidshverv kan bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem. Det påhviler den fungerende bestyrelse at sørge for, at der bringes så mange kandidater i forslag, at samtlige tillidshverv kan besættes.

§ 10. Ekstraordinære generalforsamlinger

Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en ekstraordinær generalforsamling og er pligtig dertil, når mindst 20 medlemmer forlanger det.

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede er fremmødte eller repræsenterede. Er dette ikke tilfældet, kan vedtægterne ændres på 2 generalforsamlinger, der afholdes inden for 2 måneder.

§ 12. Reglementer m.v.

Stk. 1. Medlemmerne må i et og alt rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer og andre bestemmelser. Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen formene vedkommende adgang til benyttelse af materiellet og klubben for et nærmere fastsat tidsrum. I særlige tilfælde kan bestyrelsen endvidere indstille den pågældende til eksklusion, jvf. §5.
Stk. 2. Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade eller tab af klubbens materiel, er vedkommende efter beslutning derom, erstatningspligtig over for klubben.
Stk. 3. Et eksemplar af klubbens vedtægter og reglementer skal sammen med DFfR's Langtursreglement være opslået et synligt sted i bådehuset.

§ 13. Regnskab, protokoller m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen fører regnskab, medlemsregister og forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger m.v. Klubbens regnskabsår er 1. oktober - 30. september. Regnskabet tilstilles revisorerne senest 10 dage før generalforsamlingen, hvorefter det med disses påtegninger forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Stk. 2. Regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne de sidste 3 dage før generalforsamlingen. I indkaldelsen til denne oplyses, hvor regnskabet i disse 3 dage ligger til gennemsyn.

§14. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 15. Klubbens ophævelse

Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder der de samme bestemmelser som for vedtægts-ændringer, jvf. §11. Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges der et udvalg på 5 medlemmer, der realiserer klubbens ejendele og afvikler dens øvrige anliggender. Det eventuelle overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til støtte for et formål i lighed med det, klubben har haft.