Aarhus Studenter Roklubs bestyrelse

Struktur

Forretningsudvalget
Ansvarlig for ASRs daglige drift og koordinationen mellem Aktivitetsgruppen og Drifts- og Materielgruppen. FU består af klubbens formand, næstformand og kasserer.
Aktivitetsgruppen
Varetager roaktiviteter og klubbens sociale liv både på vand og land. Gruppen ledes af aktivitetschefen og består derudover af instruktionscheferne, langturschefen og kaproningschefen. Næstformanden er født medlem og binder Aktivitetsgruppen og Forretningsudvalget sammen.
Drifts- og materielgruppen
Varetager klubbens drift og materiel, herunder vedligehold og nyindkøb. Gruppen ledes af kassereren, der binder gruppen sammen med Forretningsudvalget. De øvrige medlemmer er hus- og materielforvalterne samt sekretæren.

Bestyrelsesposter og ansvarsområder

Formand Johanne Helboe Nielsen (formand@asr.dk)
Formanden tegner klubben udadtil og varetager officiel ekstern kommunikation. Står for arrangementet ved standerhejsning og standerstrygning. Ansvarlig for strategiske initiativer. Formand for Genhusningsudvalget. Underskriver ansøgninger om K2-, K3- og L-styrmandsrettigheder.
Næstformand Thomas Heltborg
Stedfortræder for formanden. Tovholder for aktivitetsgruppen, herunder koordinering af aktiviteter og opfølgning på beslutninger.
Kasserer Rene Egelund (kasserer@asr.dk)
Tovholder på materiel-og husområdet. Kassereren har det daglige ansvar for økonomien. Udarbejder regnskabet, udsender kontingentopkrævninger og søger aktivitets- og lokaletilskud. Ansvarlig for forsikringsforhold og fondsarbejde. Udarbejder medlemsstatistikker og indberetter aktivitetsopgørelser.
Sekretær Thomas Heltborg (sekretaer@asr.dk)
Ansvarlig for kommunikation mellem bestyrelsen og klubbens medlemmer (herunder ASR-Nyt) samt for videreformidling af forespørgsler sendt til klubben. Varetager udvikling og drift af it, herunder kontaktperson for klubbens hjemmeside. Tovholder for mødeindkaldelse og mødereferater.
Husforvalter Uffe Iversen (husforvalter@asr.dk
Husforvalteren er formand for Husudvalget og har ansvaret for klubhusets daglige drift, indendørs og udendørs. Sørger for indkøb af klude, rengøringsmidler, kaffe/te samt, koordinering af rengøring, udlån af skabe . Har kontakten til havnen vedrørende slæbestedet og arrangerer 1-2 arbejdsweekender om året.
Instruktionschefer Katrine Reschefski (instruktionschef@asr.dk)
Håndterer al indmeldelse i klubben, både for nye og 'gamle' medlemmer. Instruktionschefen afholder informationsaften for nye medlemmer og står for fordelingen af kaniner blandt instruktørerne. Koordinerer instruktionsweekenden og sørger for afholdelse af veste/svømmeprøve i begyndelsen af sæsonen. Ansvarlig for klubbens kaniner samt for K1-instruktion. Står for tilvejebringelse af indmeldelsesblanketter samt opdatering af "Håndbog for kaniner", "Håndbog for instruktører". Hverver nye instruktører og ansøger Idrætssamsvirket om tilskud til instruktørkurser. Udsteder overflytterbeviser.
Langturschef Per Lousdal (langturschef@asr.dk)
Ansvarlig for arrangering og afholdelse af fælleslangture. Åbner K2- og K3-farvandet og arrangerer K2/K3- og L-styrmandskurser, herunder vælteprøve i inrigger. Åbner scullersæsonen på havnen. Modtager og behandler ansøgninger om K2, K3 og L-rettigheder. Ansvarlig for langtursmateriel (reparation af kasserne, telte, sejldug, trangia m.m.). Sørger for ny langtursmappe til hver sæson.
Materielforvaltere Simon Kvindal (materielforvalter@asr.dk)
Materielforvalterne har ansvaret for indkøb og vedligehold af bådene på havnen inklusive redningsveste, flag, standere, ankre, bådvogne, reservedele med videre. Står for kontakten til bådværfter og afgør nødvendigheden for reparationer. Arrangerer vinterklargøring, holder værksted og værktøj opdateret og afgør placering af bådene og bådrækkefølgen. Arrangerer K1-materielkurser. Står for udlån af inriggere til andre roklubber.
Aktivitetschef/rochef Line Kirstine Normann Baarsch (aktivitetschef@asr.dk)
Formand for Aktivitetsudvalget. Ansvar for at der arrangeres fællesture. Koordinerer med ro-/aktivitetscheferne i de århusianske roklubber samt ASR's deltagelse i AUS-dagen. Står for fordeling af livreddervagter i forbindelse med vintersvømningen samt tilmelding til livredderprøver. Lejer svømme-baner. Koordinerer med Velfærdsforeningen.
Kaproningschef P.T. ingen (kaproningschef@asr.dk)
Kaproningschefen er ansvarlig for kaproningstræning i inriggere, herunder træning til regattaer, samt anden kaproning. Er klubbens repræsentant på Brabrand Rostadion og sikrer koordinering med de andre roklubber i forhold til brugen af stadionet. Materielansvarlig for outriggermateriel på Brabrand og på havnen. Sikrer, at der sammen med aktivitetetsudvalget arrangeres en scullerinstruktionsdag og er kontaktperson for tilmelding til regattaer og andre kaproningersarrangementer.

Johannes Woer fungerer p.t. som klubbens repræsentant i Brabrand Rostadions brugerudvalg og sikrer koordinering med de andre roklubber i forhold til brugen af stadionet.

Adresseændringer indberettes i klubbens kartotek

Ønsker du en liste over andre medlemmer med e-mail adresse, så se under Medlemmer.